KMČ č.9 - Nedvězí

Statut komisí městských částí

Komise městských částí (dále jen "KMČ") zřizuje a ruší Rada města Olomouce (dále jen "RMO") ve smyslu ustanovení zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem získávání místních znalostí pro rozhodování orgánů statutárního města Olomouce a pro lepší informovanost občanů města Olomouce o práci RMO.


1. KMČ jsou poradním a iniciativním orgánem RMO.


2. V jednotlivých KMČ může podle počtu obyvatel dané lokality pracovat 5 až 13 členů.


3. Členem KMČ se může stát zejména občan statutárního města Olomouce, jehož do komise navrhne politická strana nebo politické seskupení zastoupené v Zastupitelstvu města Olomouce (dále jen "ZMO"). Druhou možností je forma písemného návrhu místně příslušné KMČ. Po zvážení všech návrhů členy KMČ jmenuje RMO.


4. Členy KMČ může RMO jmenovat a odvolávat kdykoli v průběhu volebního období.


5. Členy KMČ se mohou stát občané statutárního města Olomouce, kteří mají v příslušné městské části
bydliště nebo mají k lokalitě jinak blízký vztah. Z tohoto ustanovení jsou přípustné odůvodněné výjimky.


6. Předsedu KMČ jmenuje RMO.


7. Na vyžádání RMO, odborů Magistrátu města Olomouce (dále jen "MMOl") nebo z vlastní iniciativy předkládají KMČ písemná stanoviska a návrhy, která se týkají příslušné městské části, zejména k těmto oblastem:

  1. nakládání s majetkem města;

  2. plánování investičních akcí;

  3. územně plánovací dokumentaci;

  4. otázkám bezpečnosti;

  5. protipovodňovým opatřením;

  6. životnímu prostředí;

  7. stavebnímu řízení cestou majetkoprávního odboru, zejména ve vazbě stavby na okolí

Tato stanoviska se vždy přikládají k podkladovým materiálům RMO a ZMO jako jedno z východisek pro jejich usnesení.


8. KMČ spolupracují s:

    a) členy RMO a ZMO;

    b) odbornými komisemi RMO;

    c) všemi odbory MMOl;

    d) organizacemi založenými nebo zřízenými     

        statutárním městem Olomouc;

    e) městskou policií.


9. Zápis z jednání komise i s usnesením pořizuje
tajemník KMČ, popřípadě jiný pověřený člen komise, který v případě nepřítomnosti předsedy její jednání řídí.
Správnost zápisu potvrzuje předseda a další člen KMČ zvolený přítomnými členy na začátku jednání. Zápis obdrží každý člen komise v písemné nebo elektronické podobě.


10. Zápis rozčleněný na požadavky, návrhy, náměty  a usnesení, doplněný popřípadě ilustračními a jinými obrazovými materiály, předá a projedná předseda, tajemník, popřípadě jiný pověřený člen KMČ do sedmi dnů ode dne jednání komise s pracovníkem MMOl garantujícím činnost
komisí. Zápis může být příslušnému pracovníkovi
v odůvodněných případech postoupen také formou
elektronické pošty, na kterou zpravidla navazuje osobní jednání.
Pověřený pracovník MMOl vyřizuje konzultované požadavky operativně a výsledky komisím sděluje nejpozději do termínu jejich dalšího jednání.


11. Rozpočet KMČ schvaluje ZMO v rámci celkového rozpočtu statutárního města Olomouce. Nejpozději v dubnu příslušného kalendářního roku schválí jednotlivé KMČ plán účelného čerpání přidělených finančních prostředků, který předloží Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť
MMOl k realizaci. O jeho postupném naplňování jsou předsedové KMČ průběžně informováni formou kopie objednávky. KMČ jako poradní a iniciativní orgán RMO nemají právní subjektivitu, objednávky proto nevystavují.


12. Termíny a místa jednání jednotlivých KMČ jsou zveřejňována na začátku roku v Radničních listech, na internetových stránkách města, ve vitrínách KMČ a od měsíce k měsíci jako poslední bod ve veřejných zápisech z jednání KMČ.


13. Nejpozději do deseti dnů po konání jsou zápisy z jednání KMČ umístěny ve vitrínách KMČ a na internetových stránkách statutárního města Olomouce.


14. Členové RMO se jednání KMČ mohou zúčastnit s hlasem poradním.


15. Jednání KMČ jsou vždy veřejná.


16. Porady s předsedy KMČ svolává pověřený pracovník¨MMOl po konzultaci s odpovědným členem RMO alespoň dvakrát ročně. Na porady jsou vedle členů RMO zváni dle aktuálních témat zástupci odborů MMOl a organizací zřizovaných statutárním
městem Olomouc.


17. Za docházku na jednání KMČ náleží každému členovi měsíční odměna, jejíž výši stanovuje ZMO. Za neúčast odměna nepřísluší. Takto nevyčerpané finanční prostředky může předseda každé pololetí rozdělit ve svém písemném návrhu Oddělení komisí městských částí a detašovaných pracovišť MMOl nejaktivnějším členům komise.


18. Statut KMČ schvaluje RMO.


19. RMO zřizuje jako svůj poradní orgán tyto KMČ:

1. Černovír a Klášterní Hradisko   15. Nové Sady

2. Droždín                                      16. Nový Svět

3. Hejčín                                         17. Olomouc - západ

4. Holice                                         18. Olomouc  západ

5. Chomoutov                                19. Pavlovičky

6. Chválkovice                               20. Povel

7. Lazce                                          21. Radíkov

8. Lošov                                         22. Řepčín

9. Nedvězí                                     23. Slavonín

10. Nemilany                     24. Staré Hodolany - Bělidla

11. Tabulový Vrch                          25. Svatý Kopeček

12. Neředín                                    26. Topolany

13. Nová Ulice                               27. Týneček

14. Nové Hodolany


20. Nedílnou přílohou statutu je územní vymezení hranic každé KMČ se seznamem ulic a informace o místech jednání komisí.